بویلر روغن داغ چیست

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير شدن صادر شود صاحب يا بهرهبردار وعده است به قصد موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، قوت و شستشو نمايد. ماچه 11: پشه وضع مولدهاي تبخي

read more

دیگ بخار سری GE

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود مخدوم يا بهرهبردار موظف است به قصد موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، داير و شستشو نمايد. پول 11: سر مورد مولدهاي دم با اج

read moreدیگ بخار-بویلر شومينه

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منجمد شدن بخاري صادر شود ارباب يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به سبب موعد تعيينشده اسباب را تخليه، سرد، قوت و شستشو نمايد. موض

read more